*کارشناس آموزش بهورزی:                                                            فاطمه پورمحمد                                                 

*کارشناس برنامه های نرم افزاری :                                                  محسن شجاع                                          

*کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت:                                      محمد حسن امینی

*کارشناس ارتباطات و مشارکت های مردمی:                                      رقیه شیرآبادی