مدیر گروه مبارزه با بیماریها :                  دکتر مصطفی لعل دولت آباد

پزشک بیماریهای واگیر:                          دکتر مصطفی لعل دولت آباد

پزشک بیماریهای غیر واگیر:                    دکتر عباسعلی غلامی

کارشناس ایمن سازی، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ،زئونوز، عفونت های بیمارستانی:  علیرضا اکرمی

کارشناس هماهنگ کننده بیماری آنفلوآنزا و بیماریهای منتقله از آب و غذا:  محمد قادریان قهرمانلو  

کارشناس بیماریهای قلبی عروقی، تیروئید،فنیل کتون اوری، عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر، کالاهای آسیب رسان:   مریم سلطانی              

                                    کارشناس سل و جذام، STI ، HIV سعید کشوری                                                                                                                                                                                                    کارشناس زنجیره سرما:  سید محمود سیدیان مقدم

                                    کارشناس هاری:  ابراهیم رستمی                                                                                   

                                   کارشناس ثبت سرطان و سوانح و حوادث: ربابه رستمی