*رئیس گروه سلامت محیط و کار:                                                                        سعید بخشنده                       

*کارشناس مسئول بهداشت مواد غذایی، کنترل ناقلین و پیوست سلامت:                          سلیمان سلیمانی

*کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی:                          سعید بخشنده

*کارشناس مسئول اماکن شهری و روستایی:                                                            نسرین حسن نژاد

کارشناس بهداشت هوا:                                                                                     سلیمان سلیمانی

*کارشناس مسئول بهداشت آب و فاضلاب:                                                            سلیمان سلیمانی

*کارشناس مسئول بهداشت پرتوها:                                                                     سعید بخشنده

*کارشناس مسئول بهداشت محیط مدارس و اماکن زنانه:                                           نسرین حسن نژاد

*کارشناس سلامت کار:                                                                                   زینب پهلوان