کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان:                                     دکتر ولی ا.. جعفری   

کارشناس سلامت دهان و دندان:                                              راضیه شکفته