* کارشناس سلامت روانی و اجتماعی                              عفت عطایی عظیمی              

 

* کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد                              محمد رضا راضی اردغان