صفحه اصلی > واحد های تابعه > مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت 

*کارشناس آموزش بهورزی:                                        فاطمه پورمحمد                                                 

*کارشناس برنامه های نرم افزاری :                             محسن شجاع                  

*کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت:            محمد حسن امینی

*کارشناس ارتباطات و مشارکت های مردمی:                  رقیه شیرآبادی