صفحه اصلی > واحد های تابعه > گسترش شبکه های بهداشتی درمانی 

فایل1

           مشارکت و همکاری با معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان در فعالیت های مربوط به: برنامه ریزی، سازمان دهی، گزارش دهی و جمع آوری اطلاعات، نظارت، پایش و ارزشیابی، هماهنگی های درون و بین بخشی      

· همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت استان در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای، اولویت های بهداشتی منطقه و بررسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل

· همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روشها و اجرای آنها در منطقه

· مشارکت در انتخاب، جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وتمهیدات لازم برای بقا و استمرارفرآیند تامین نیروی انسانی کارآمد

· برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه

· جلب مشارکت وهمکاری سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیتهای بهداشتی

· همکاری دربرقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی درتمام سطوح فعالیتها (برنامه ریزی- اجرا- نظارت (

· مشارکت دربرنامه ریزی وهماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید، ارتقاءکمی وکیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری

· همکاری درآموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزی به واحدهای تابعه اعزام می شوند

· نظارت بر واحدهای اجرایی وستادی در جهت ارتقاء شاخص های بهداشتی

· نظارت برهزینه ها و درآمدهای واحدهای تابعه و ستاد مرکزبهداشت استان

· پشتیبانی، نظارت و پیگیری تجهیز، راه اندازی وتامین نیازهای واحدها

· بازدیدونظارت واحدهای تابعه، بررسی مشکلات و حل و رفع آنها

· نظارت برانجام صحیح وموثربرنامه ها

· مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی، بودجه عملیاتی وفصلی و...

· مشارکت در استقرار، ساماندهی و سازماندهی واحدها

· جمع آوری، جمع بندی و دسته بندی اطلاعات و داده های مورد نیاز برنامه ها

· همکاری، نظارت و اقدام در فرآیند تهیه و تدوین متون، جزوات، وسایل کمک آموزشی و....

· هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه، تنظیم و تخصیص بودجه مورد نیاز ستاد مرکز بهداشت استان و واحد های تابعه

. هماهنگی و نظارت بر فرآیند بهبود استاندارد (تعمیر و تجهیز) واحدهای تابعه

· همکاری در اجرای بررسی ها، تحقیقات و مطالعات بهداشتی